Projects

Rännaku pst detailplaneering

Asukoht: Rännaku pst 32, Tallinn
Tellija: Ave Kullamäe
Planeeritava maa-ala suurus: 9200 m²
Projekt valminud: 2011

Käesolev planeerimislahendus teeb ettepaneku planeeritaval alal moodustada 5 elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute rajamiseks ja 1 sotsiaalmaa (üldmaa) sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntide suurused on planeeritud 1200 – 1257 m2. Kavandatud hoonestus elamumaa kruntidel on maksimaalselt   2-korruselised üksikelamud koos auto varjualusega, ehitusaluse pindalaga 150 m2 ning suletud brutopinnaga 220 m2. Planeeringu lahendus jälgib Nõmme kui metsalinna hoonestamise viisi. Hoonete ja krundisiseste teede asukohad on kavandatud metsahäilude ja väiksema väärtusklassiga puude arvelt. Planeeringuga säilitatakse kõik II väärtusklassiga puud ja enamus III väärtusklassiga puudest. Käesoleva planeerimislahendusega on vajalik hoonestuse ja teede tõttu likvideerida III väärtusklassiga puid – 12 tk ning IV väärtusklassiga puid – 8 tk. Planeerimislahendusena on kavandatud 1306 m2 suurune üldmaa krunt. Planeeritud 30 m laiune rohekoridor tagab sidususe koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringuga kavandatud Pääsküla raba spordi- ja puhkeala läbiva kergliiklusteega ning annab võimaluse rajada sinna tervisespordiradu.