Projects

Paldiski mnt 108d ja 118a detaillplaneering

Detailplaneeringu koostamise põhiülesandeks on Haabersti linnaosas asuvate Paldiski mnt 108d ja Paldiski mnt 118a kinnistute liitmine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine sihtotstarbeta- (Paldiski mnt 118a) ja ärimaast (Paldiski mnt 108d) 55% osas elamumaaks ja 45% osas ärimaaks. Moodustatavale krundile on plaanis anda ehitusõigus üheksa 2- kuni 5-korruselise, 9 kuni 19 m kõrguse äri- ja eluhoone rajamiseks, kokku maksimaalse maapealse ehitusaluse pinnaga 10 000m², lisaks maa-aluse korruse rajamine ehitusaluse pinnaga 26 600 m². Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks hoonestusala piiritlemine, üldiste maakasutuse tingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, krundisisese liikluskorralduse ja parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.